BOKA KURS HÄR
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Linköpings Allmänna Simsällskap
Simidrott


 

De flesta känner till att simsporten har väldigt gamla anor. Den äldsta bevarade vittnesbörden av sporten är en egyptisk sigillcylinder från omkring 3200 f.kr. Riktigt så gammal är inte LASS, men klubben är ändå den näst äldsta simföreningen i Sverige, bildad 1824.

Det var på initiativ av Per Westman, som veterligt var den första Linköpingsbo att promoveras till simmagister, som föreningen bildades 1824. Året innan hade Per Westman promoverats i fyrisån i Uppsala där han studerade vid universitetet. Per Westman skulle sedermera också bli lektor vid Linköpings läroverk.

Vid promoveringen gick att utläsa från diplomet "att efter yttersta förmåga befordra och utbreda den särdeles välgörande simkonsten". Detta tog Westman i beaktande när han 1824 försökte få igång ett simsällskap med statuterna tagna från det då snart 30-åriga Uppsala Simsällskap. Den nyblivne simmagistern lät då i den östgötska stiftstadens utkommande tidning "Linköpingsbladet" införa ett upprop med inbjudan till för saken intresserade, att gemensamt med honom bilda ett sällskap för främjande av simkonsten i Linköping. Uppropet i fråga fanns med i tidningens nummer lördagen den 5 juni och vann på sina håll stort gehör medan andra såg på det med mer skepsis. I inbjudan går det att läsa följande:

"Sweriges berömdaste läkare, hwilka i detta afseende blifwit rådfrågade, hafwa kraftigt uppmuntrat till ett sådant företag. Derjemte hafwa denna stads respectiwe auctoriteter ej allenast härtill lemnat gunstigt samtycke, utan behagat tillika omfatta förslaget med synnerlig ynnest och wälwilja. I anledning häraf och då jordegarne tillika benäget uplåtit stranden att för ändamålet begagnas, inbjuder jag härmedelst wänskapsfult stadens och ortens ynglingar, hwilka i simning åstunda handledning, till ledamöter uti LINKÖPINGS SIMSÄLLSKAP, der tillfälle skall gifwas så wäl för nybegynnaren att lära elementerna, som för den mera för sig komne att ännu högre updrifwa sin skicklighet. De som aflägga erfoderliga prof, komma, om de det åstunda, ofelbart att promoveras. Skulle deras antal wara någorlunda betydligt, sker denna promotion här vid siminrättningen, men i annat fall i Upsala."

Att det blev populärt går att läsa några dagar senare i samma tidning:

"Linköpings Simsällskap simöfningar taga sin början i Tinnerbäcken nära dess utlopp imorgon Thorsdag kl. 11 f.m. P. Westman."

Ett ordspråk säger att ingen är profet i sitt eget land. Detta fick Per Westman erfara då det fanns motståndare till hans idéer. Den första simskolan fick av många benämningen "dränkningskommittén" och dess ledare titulerades "dränkningskommissarius".

Arbetet med att lära barn simma fortgick dock oavbrutet hela sommaren och fick allt fler anhängare. Efter två månaders verksamhet anordnade man den första promoveringen, söndagen den 22 augusti. Att detta var en stor fest framgår kanske bäst av en annons som återfinns i stadens tidning:

"Nästkommande söndag Aug. 22 e.m. kl. 4, Linköpings Simsällskaps första årshögtid, kommer sim-promotion i Stångån här wid staden att anställas, då stiftets biskop, högwördigaste herr doctorn och commandeuren M. Wallenberg täckes hedra sällskapet med sin närwaro och tilldela belöningar för ådagalaggda framsteg och skicklighet i simkonsten åt ett betydligt antal af dess ledamöter. Promowendi anwända denna dag den öfwerenskomna simdrägten. För de av stadens och ortens resp. herrskaper af båda könen, hwilka behaga öfwervara festen och derigenom öka dess högtidlighet, äro tjenliga platser utsedda. Linköping den 18 Aug. 1824."

Som synes gick det betydligt festligare till än vad det skulle göra idag. "Under hela ceremonien läto kanonerna och musiken ömson höra sig" heter det bland annat i ett referat i "Linköpingsbladet" den 25 Aug. samma år om den stora högtiden. Saluten kom från kanoner som placerats vid stranden medan musiken spelades "af en del af kongl. lif-grenadier-regementernas-harmoni-musik, som syntes i båtar liksom dolda bakom en liten wassholme".

29 personer varav 9 kandidater och 20 magistrar promoverades vid detta första tillfälle i klubbens historia vilket är ett bevis på att simkonsten i Linköping redan från starten omfattades av ett stort intresse